• Bissole sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 95/1u, 50-442 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000239037, NIP: 8982069479, REGON: 02010985600000, adres e-mail: info@bissole.pl – jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) swoich klientów, z którymi zawarł umowę, zwanych dalej łącznie Klientami.
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umów i świadczenia usług wynikających ze stosunków prawnych łączących Administratora z Klientami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty na żądanie Klienta lub do zawarcia umowy z Administratorem.
 • Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 5 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 • Źródłem przetwarzanych danych osobowych są Klienci (w tym osoby zawierające umowę w imieniu pozostałych podróżnych). Dane mogą Administrator może też przetwarzać dane pracowników swoich Klientów na podstawie udostępnienia, jeśli z umowy zawartej z Klientem wynika konieczność działania za ich pośrednictwem
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Klientem lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 • art 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji Klienta oraz podejmowania kontaktu z pracownikami/współpracownikami Klienta w związku z realizacją umowy zawartej z Klientem,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

 • Dane osobowe Klientów co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, jeśli przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usług turystycznych w państwie trzecim i konieczne jest przekazanie danych w celu złożenia rezerwacji na rzecz Klienta. W przypadku, w którym dane osobowe byłyby przekazywane do państwa trzeciego Administrator stosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. W razie braku zastosowania art. 45-47 RODO, przekazanie danych osobowych Klientów do państwa trzeciego może nastąpić pod warunkiem, że:
 • Klienci wyrażą wyraźną zgodę na takie przekazanie po uprzednim poinformowaniu o ryzyku, jakie się z tym wiąże, lub
 • przekazanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie Klientów, lub
 • przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Klientem w interesie innego podmiotu (dotyczy to w szczególności osób, w imieniu których umowa zostanie lub została zawarta), lub
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

 • Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, wyłącznie podmiotom posiadającym umocowanie do przetwarzania danych osobowych w obowiązujących przepisach prawa (np. organy ścigania, ZUS, czy Urząd Skarbowy). Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności: operatorom płatniczym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom podatkowym.

 • Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Klientów:
 • firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych Administratora,
 • firmom świadczącym inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.

 • Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu.
  Zgodnie z przepisami RODO, Klienci mają prawo do:
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • niepodlegania profilowaniu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 • Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mai: info@bissole.pl lub w formie pisemnej na adres: Bissole sp. z o.o., ul. Kościuszki 95/1u, 50-442 Wrocław.
  W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.