BISSOLE.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego www.bissole.pl.
2. Definicje:
a) Serwis – Serwis internetowy www.bissole.pl, prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;
b) Administrator – „BISSOLE” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 95 lok. 1U, 50-442 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000239037, REGON: 020109856, NIP: 8982069479,
c) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
d) Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;
e) Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), – określający zasady korzystania z Serwisu.
f) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.
3. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu:
a) Rezerwacja biletów lotniczych,
b) Usługa Newsletter,
c) Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
4. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.bissole.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich.
3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych.
4. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu danych osobowych osób trzecich – bez zgody tych osób.
5. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
6. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
7. Do korzystania z Serwisu internetowego www.bissole.pl niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z Wyszukiwarki nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych do momentu zakupu lub rezerwacji biletu – potwierdzenie rezerwacji za pomocą przycisku dostępnego w Serwisie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
2. Świadcząc usługi Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy Serwisu byli zadowoleni.
3. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego warunków.
4. Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie Usług uznaje się dzień, w którym Użytkownik naciśnie (kliknie) przycisk (pole) służące do potwierdzenia rezerwacji.
5. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§ 4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

1. Podstawową funkcją Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom wyszukania i rezerwacji biletów lotniczych. Za pomocą Serwisu można też nawiązać kontakt w celu uzyskania szerszej informacji o świadczonych przez Administratora usługach oraz skorzystania z ofert zamieszczonych w Serwisie.
2. Użytkownik dokonuje wyszukania połączenia lotniczego poprzez wybór portu wylotowego i docelowego. W tym celu Użytkownik wybiera opcję „rezerwuj” przy jednej z zaproponowanych przez wyszukiwarkę opcji na połączenie lotnicze wskazanej w formie listy połączeń na danej trasie.
3. Po wybraniu opcji „rezerwuj”, Użytkownik przenoszony jest do formularza rezerwacji. Uzupełnienie formularza o wymagane dane, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz warunków rezerwacji przewoźnika (taryf lotniczych, warunków rezygnacji oraz warunków formalnych, w tym paszportowo-wizowych) jest niezbędne do dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
4. Warunki rezerwacji ustalane przez linie lotnicze niejednokrotnie przewidują dodatkowe opłaty za zwrot biletów bądź brak możliwości zwrotu ceny biletu w przypadku nieskorzystania z niego. Administrator nie ma wpływu na ustalane przez linie lotnicze warunki i wszelkie skargi i reklamacje z nimi związane powinny być składane bezpośrednio u przewoźnika.
5. Potwierdzenie dokonania rezerwacji jest wysyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail i zawiera imiona i nazwiska pasażerów, szczegóły lotu, numer rezerwacji, cenę, formę i termin płatności.
6. Bilet elektroniczny jest wystawiany po wpływie na konto Administratora kwoty wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji. Bilet wysyłany jest na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rezerwacji w ciągu 24h od wystawienia. Po wcześniejszym zawiadomieniu Administratora, możliwe jest odebranie biletu osobiście w jego siedzibie.
7. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie niezwłocznie anulowana bez ponoszenia przez Użytkownika kosztów, a poniesione przez niego zapłacone na konto Administratora koszty (tj. cena biletu) zostaną niezwłocznie Użytkownikowi zwrócone lub za zgodą Użytkownika zostanie dokonana nowa rezerwacja, w aktualnie dostępnej taryfie, przy zaliczeniu dotychczasowej wpłaty na nową rezerwację. Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową.
8. Linie lotnicze mogą zastrzec możliwość narzucenia wcześniejszego terminu wykupu biletu, zgodnie z zapisami taryfy, w której został zarezerwowany bilet. Niewykupienie biletu w tym terminie oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony droga mailową, a poniesione przez niego zapłacone na konto Administratora koszty (tj. cena biletu) zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wskazanie przez Użytkownika błędnych danych osobowych podczas dokonywania rezerwacji, niewypełnienia przez niego obowiązków formalnych (w tym wizowych i paszportowych) wymienionych w warunkach rezerwacji oraz
anulowania rezerwacji w związku z niewywiązaniem się przez Użytkownika z obowiązku zapłaty określonego w niniejszym Regulaminie.

§ 5. PŁATNOŚCI

1. Administrator akceptuje następujące formy płatności:
a) Płatność przelewem na numer konta: 84 2490 0005 0000 4530 4220 1524,
b) Płatność gotówką w siedzibie Administratora.
2. W przypadku dokonywania płatności przelewem, w tytule należy wskazać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer dokonanej rezerwacji.
3. Opłata za wystawienie biletu przez Administratora (tzw. transaction fee) jest doliczana do ceny biletu lotniczego. Wysokość opłaty jest wyszczególniona w potwierdzeniu rezerwacji.
4. Cena biletu lotniczego jest wyrażona PLN i uzależniona od aktualnego na dzień rezerwacji biletu kursu USD lub EUR. W przypadku zapłaty za bilet w innym dniu niż dzień rezerwacji lub po godzinach pracy Administratora (godziny pracy biura: poniedziałek – piątek od 8:00 do 17:00), Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem płatności w dniu wykupu biletu skontaktować się z Administratorem i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut. Cena biletu lotniczego musi być potwierdzona przez Administratora drogą mailową.

§ 6. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres siedziby Administratora lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: info@bissole.pl.
3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).
7. Administrator wskazuje, że jest podmiotem właściwym do rozpatrzenia reklamacji dotyczących wyłącznie rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego dokonanych za pośrednictwem Serwisu – reklamacje dotyczące wykonania umowy przelotu rozpatrywane są przez linie lotnicze.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827), przepisów ustawy nie stosuje się w stosunku do umów dotyczących przewozu osób i organizacji imprez turystycznych, a tym samym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentom w stosunku do rezerwacji i zakupu biletu lotniczego za pośrednictwem Serwisu. Uprawnienie to nie przysługuje także w odniesieniu do:
a) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
b) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
c) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. W pozostałych przypadkach objętych działalnością Serwisu Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Użytkownika drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od dnia zawarcia umowy.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego www.bissole.pl należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego www.bissole.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego www.bissole.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rezerwacji biletu) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników sprzeczne z Regulaminem oraz za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.
3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.
10. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.