Regulamin konkursu z okazji 15-lecia firmy BISSOLE

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu  w „Tygodniu Saksońskim” (Konkurs) jest BISSOLE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 95 lok. 1U, 50-442 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000239037, REGON: 020109856, NIP: 8982069479 (Organizator).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612).
 4. Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem strony Organizatora w serwisie Facebook:

https://www.facebook.com/bissolebusinesstravel

 1. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez serwis społecznościowy Facebook. Informacje dostarczone przez użytkownika serwisu społecznościowego Facebook, mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: https://bissole.pl/
 • 2. Uczestnicy i Nagrody
 1. Uczestnikiem Konkursu (Uczestnik) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie spełniają łącznie następujące warunki:
  1. ukończyły 18 rok życia
  2. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego,
  4. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. posiadają swoje konto na portalu Facebook oraz ewentualnie dodatkowo portalu Instagram,

Uprzejmie prosimy każdego z Uczestników o dokładne zweryfikowanie spełniania warunków udziału w Konkursie, ponieważ w przypadku braku spełnienia tych warunków Uczestnik, który zwycięży w Konkursie, nie będzie uprawniony do odebrania i korzystania z Nagrody, a także bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania.

 1. W Konkursie Uczestnicy mogą brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Konkursu i wydania nagród.
 3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału:
 4. pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Organizatorem,
 5. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w pkt. a powyżej.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczany z udziału w Konkursie, o czym Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia nagród.
 7. W konkursie przewidziana są następujące nagrody: jeden rodzinny bilet wstępu do Saurierpark Kleiwelka dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci w wieku 4-13 lat. Bilet jest ważny do kwietnia 2022roku.  Zwane dalej (Nagroda). Wartość rynkowa jednej Nagrody wynosi 195,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych brutto)

oraz

dodatkowo nagrodę pieniężną do Nagród Głównych, o równowartości podatku, jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie przeznaczona (potrącona) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i zostanie przekazana na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Nagrody pieniężne należne będą wyłącznie w przypadku odebrania przez Zwycięzcę Nagrody Głównej i w żadnym przypadku nie będzie podlegała wypłacie, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 

 • 3. Zasady Konkursu
  1. Konkurs prowadzony będzie w terminie od dnia 24.09.2020 r. od godziny 12:00 do dnia 25.09.2020 r. do godziny 9:00.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w terminie wskazanym ust. 1 powyżej wykonać następujące zadanie (Zadanie Konkursowe): odpowiedzieć na pytanie: ” który dinozaur jest ulubieńcem Twojego dziecka”

 1. Akceptując niniejszy Regulamin i publikując Zadanie Konkursowe na profilu Organizatora, Uczestnik udziela bezpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego w zakresie jej udostępniania na Profilu Organizatora.
 2. Publikując Zadanie Konkursowe, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Zadanie Konkursowe stanowi wytwór jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Zadania Konkursowego i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Zadań Konkursowych.
 4. Z udziału w Konkursie zostaną wykluczone Zadania Konkursowe, które zostały zgłoszone przez osoby, o których mowa w §2 ust. 4 powyżej, a także:
 • zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;
 • odnoszące się w szczególności do religii, polityki, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz innych substancji niedozwolonych,
 • zawierające nawoływania do przemocy lub nietolerancji;
 • zawierające treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów;
 • naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie;

Zadania Konkursowe, które spełniają którykolwiek z warunków wskazanych w niniejszym ustępie, będą przez Organizatora dyskwalifikowane, a Uczestnicy wykluczani z dalszego udziału w Konkursie. W przypadku, gdy po wydaniu nagrody ujawni się okoliczność opisaną powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu Nagrody.

 1. W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości, co do autentyczności Zadań Konkursowych, kont/profili Uczestników na portalu Facebook lub jakichkolwiek innych nieprawidłowości, Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem, celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. W przypadku braku udzielenia wiarygodnych wyjaśnień́ przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć danego Uczestnika od dalszego udziału w Konkursie.
 • 4. Wygrana w Konkursie
 1. Laureat Konkursu (Zwycięzca) zostanie wyłoniony przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową składającą się z 3 (trzech) osób (Komisja). Komisja dokona oceny Zadań Konkursowych w oparciu o atrakcyjność, oryginalność i kreatywność wykonania Zadania Konkursowego.
 2. Do zadań Komisji oprócz wyłonienia Zwycięzcy należeć będzie również:
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
 • podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się̨ wątpliwości związane z Konkursem, w tym związane z interpretacją niniejszego Regulaminu;
 • udział w czynnościach wydawania Nagrody, sprawdzenie prawidłowości danych do odbioru Nagrody przez Zwycięzców Konkursu.

Dwóch Zwycięzców Konkursu zostanie wybranych w dniu 24.09.2020 o godzinie 12:00. Wyniku Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Organizatora https://www.facebook.com/bissolebusinesstravel Organizator powiadomi każdego ze Zwycięzców o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości w serwisie Facebook.

 1. W celu odebrania Nagrody Zwycięzca powinien w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygnanej, przesłać Organizatorowi wiadomość e-mail na adres mailowy: info@bissole.pl zamieszczając w wiadomości swoje dane obejmujące: imię, nazwisko, adres, kontaktowy adres e-mail, telefon kontaktowy, numer PESEL oraz oświadczenia, iż Zwycięzca zapoznał się i akceptuje warunki odbioru i korzystania z Nagrody określone w §4 niniejszego Regulaminu.

Ponadto w wiadomości e-mail Zwycięzca powinien wskazać proponowany termin odbioru Nagrody, uwzględniając w tym zakresie ograniczenia, co do terminu, miejsca i zasad korzystania określone w §4 niniejszego Regulaminu.

 1. Po otrzymaniu od Zwycięzcy maila, o którym mowa powyżej w ust. 4 niniejszego paragrafu, Organizator prześle maila zwrotnego lub skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia szczegółowych zasad przekazania Nagrody Zwycięzcy.
 2. Przesyłając e-mail niezbędnego do odebrania Nagrody, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zwycięzca Konkursu jednocześnie udziela Organizatorowi:
 3. nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie ze zdjęcia stanowiącego Zadanie Konkursowe, które zwyciężyło w Konkursie, w zakresie związanym z działalnością Organizatora na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy zdjęcia lub jego elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i  w sieciach multimedialnych,
 • wprowadzanie oryginału zdjęcia lub jego elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwór utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy zdjęcia lub jego elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach,  w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet,
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie,  reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu,
 • rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Organizatora i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji  i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych – jakąkolwiek techniką,
 • udzielania dalszych licencji na korzystanie ze zdjęcia,
 • wykorzystanie utworu oraz jego elementów do wykonywania przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów utworu, nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych),
 1. w przypadku, jeżeli Zadanie Konkursowe będzie zawierało wizerunek Zwycięzcy, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy utrwalonego na zdjęciu stanowiącym Zadanie Konkursowe, obejmującą zgodę na wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, w ramach korzystania przez Organizatora ze zdjęcia, na wszystkich polach eksploatacji opisanych w pkt. a powyżej. W przypadku, jeżeli zdjęcie będzie zawierało wizerunki innych osób niż Zwycięzca, Zwycięzca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Organizatorowi, zgody o których mowa w niniejszym punkcie od każdej z tych osób, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 2. Jednocześnie z odbiorem Nagrody, Zwycięzcy przyznana zostaje dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w §2 ust. 6 pkt b, którą zostanie przeznaczona przez Organizatora w celu rozliczenia podatku dochodowego należnego z tytułu otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody. Wykluczone zostaje inne przeznaczenie i sposób wykorzystania dodatkowej nagrody pieniężnej, w tym w szczególności poprzez jej wypłatę w gotówce lub innej formie bezpośrednio na rzecz Zwycięzcy.
 3. W przypadku, jeżeli Zwycięzca nie prześle Organizatorowi e-maila na adres, w terminie i o treści wskazanych w ust. 4 powyżej lub nie zaakceptuje któregokolwiek z innych zasad przyznania Nagrody, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która tym samym przepadają i nie zostaje przyznana żadnemu z Uczestników.
 4. Nagroda może zostać odebrana wyłącznie bezpośrednio przez Zwycięzcę. Wykluczona zostaje możliwość odebrania Nagrody przez jakąkolwiek inną osobę, w tym również w imieniu Zwycięzcy, jak również możliwość przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich oraz zamiana Nagrody na inną, w tym jej ekwiwalent pieniężny.
 • 5. Dane osobowe Uczestników
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzcy(ów) Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Organizator w związku z prowadzeniem Konkursu zbierać będzie następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko i adres e-mail, ID profilu na Facebooku, adres IP. Ponadto od Zwycięzcy(ów) zbierane będą dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatkowych (o ile takie wystąpią).
 3. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych za pośrednictwem maila przesłanego na adres info@bissole.pl lub telefonicznie pod numerem 71 712 39 26.
 4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału Konkursie.
 6. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Dane Uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 10. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 • 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy.
 2. Organizator udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do strony internetowej https://www.facebook.com/bissolebusinesstravel i udostępnych w ramach tej strony funkcjonalności.
 3. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Użytkownik powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
 1. komputer lub inne urządzenie z internetową przeglądarką WWW,
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. zarejestrowane i aktywne konto w serwisie internetowym Facebook.
 1. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie z bazy danych.
 3. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu.
 • 7. Reklamacje i postanowienia końcowe
 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem “Reklamacja” lub mailem na adres info@bissole.pl, mail pod tytułem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub maila z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych informacji, w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji lub udzielenia rzetelnej odpowiedzi.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich, praw do wizerunku, dóbr osobistych czy innych praw osób trzecich w wyniku zamieszczenia Zadań Konkursowych przez Uczestników. Wszelkie roszczenia z tego tytułu powinny być kierowane bezpośrednio do Uczestników, którzy zgłosili Zadania Konkursowe naruszające powyższe prawa.
 5. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i ich konsekwencję wynikające:
 7. z awarii strony internetowej, błędów informatycznych albo istnienia wirusów bądź innych problemów, z którymi wiąże się prawdopodobieństwo powstania szkody, jeżeli spowodowane one zostały z przyczyn niezależnych od Organizatora;
 8. ze zdarzeń o charakterze siły wyższej (strajków, złej pogody, wojny, ataku), które pozbawiają zwycięzców – w całości bądź w części – możności skorzystania z przyznanych im nagród,
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie internetowej, o której mowa w § 1. ust. 7. Regulaminu ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz