Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA Organizatorem Konkursu jest Bissole Sp. z o.o., ul. Kościuszki 95/1U, 50-442 Wrocław zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000239037, NIP 8982069479, zwanym dalej Organizatorem Konkurs rozpocznie się oraz zakończy w dacie wskazanej w Newsletterze przesyłanym przez…